Від активного громадянина — до держави-лідера

Поділитися
Від активного громадянина — до держави-лідера
Впродовж багатьох століть українське суспільство, що завжди складалося з різних етнічних груп, традиційно розвивалося "знизу догори": від громадянина, міцної родини через місцеву громаду до державних утворень, і це відбиває уявлення наших людей про гармонійний устрій суспільного життя.

Викладена у цій статті програма спрямована на досягнення амбітної мети - становлення України як потужної європейської держави, регіонального лідера у політичній, економічній, соціальній та культурній сферах. Українському суспільству пропонуємо шлях випереджального розвитку, при цьому ставку робимо на мораль, інтелект і творчу енергію активних громадян, з опорою на активне громадянське суспільство та його основу - середній клас. Дотримання у процесі розбудови України запропонованих ідеологічних і програмних засад дозволить нам упевнено, енергійно й послідовно рухатися вперед, одержуючи гідні результати не колись, у далекому майбутньому, а вже тепер - для всіх громадян, наших сучасників.

Ідеологічні засади

Нестабільність, виклики й загрози сучасного світу, що переживає глибоку системну кризу, примушують змінити наші роль і місце у світовій спільноті, шукати шляхи перетворення України на міцну конкурентоспроможну державу. Державу, яка забезпечує своїм громадянам високу якість життя та гідні соціальні стандарти. Державу, яка не пливе у фарватері чужої політики й чужих рішень, а чітко визначає свої національні інтереси та активно їх просуває і захищає. Державу, яка більше не буде для світу "донором" людських і природних ресурсів, натомість отримає гідне місце у світовому поділі праці, з акцентом на експорт технологічної продукції з високою доданою вартістю. Державу, яка реально впливає на європейські та світові процеси, бере активну участь у колективних зусиллях зі зміцнення миру і безпеки у регіоні й світі.

Щоб збудувати таку державу, мусимо насамперед здолати морально-соціальну кризу, якою сьогодні уражені всі верстви українського суспільства. Кожен громадянин і суспільство в цілому мають відкинути насаджуваний повсюди культ жорстокості, насильства, споживацтва, псевдокультури та бездуховності, здолати згубну психологію меншовартості, покірності та "хатаскрайності".

Маємо повернутися до людських цінностей, історично притаманних українцям, - це повага до людини, моральність, відповідальність, працелюбство, толерантність і любов до своєї Батьківщини. Спираючись на ці сильні риси наших людей, об'єднуючи їхні зусилля заради високої мети, зможемо перетворити покірне і слухняне населення - на народ, спільноту відповідальних і активних громадян, які знають свої права і вміють спільно їх захищати, які люблять свою країну і спільно дбають про її розвиток.

Запорукою побудови успішної держави - регіонального лідера - є відповідність суспільних і державних механізмів цивілізаційній ідентичності наших громадян. Впродовж багатьох століть українське суспільство, що завжди складалося з різних етнічних груп, традиційно розвивалося "знизу догори": від громадянина, міцної родини через місцеву громаду до державних утворень, і це відбиває уявлення наших людей про гармонійний устрій суспільного життя. Опора на таку традицію сприятиме створенню сильної і комфортної для громадян держави з добре збалансованою системою відносин між громадськими, політичними та владними інститутами.

Побудована на таких цінностях і демократичних засадах держава, у центрі уваги якої - людина, стане тим системним механізмом, що надійно захистить права, свободи та законні інтереси кожного громадянина України (зусиллями якого держава створена й утримується), забезпечить виконання життєвої місії кожної людини - її максимальну самореалізацію.

Наша спільна діяльність має бути спрямована на вивільнення енергії кожної особистості та використання її для розбудови держави, на розвиток інтелекту і створення умов для творчої праці кожного громадянина.

Суспільство, яке задіє "соціальні ліфти" й підніматиме догори, на вищі щаблі влади і державного управління, саме освічених, моральних і відповідальних громадян, - уникне дальшого зростання соціальної нерівності й відновить справедливість у створенні та розподілі національного багатства.

Таке суспільство здатне виробити власний успішний шлях перетворення пострадянської, базованої на патерналізмі, України - на прогресивну демократичну державу з сильним громадянським суспільством, запропонувати європейській і світовій спільноті нову ефективну модель державного будівництва у XXI ст.

Україна має достатні ресурсну базу і людський потенціал, щоб забезпечити гідні соціальні стандарти та високу якість життя своїх громадян. Сприятливий клімат, родючі землі, запаси корисних копалин, енергетичні ресурси, транзитний потенціал, багата історична та культурна спадщина - у поєднанні з розвитком освіти і науки, новітніх технологій та енергозбереження, захисту довкілля і виробництва екологічно чистої продукції - виведуть Україну на рівень передових держав Європи і світу.

Досягнення високої мети - становлення України як великої європейської держави, регіонального лідера - має здійснюватися через утвердження у нашій країні суспільно-політичного устрою з такими ознаками:

- у центрі уваги держави є громадянин, його гідність, права та свободи, гарантовані Конституцією України і міжнародними правовими актами щодо дотримання прав і свобод;

- найвищим завданням державних і громадських інститутів є забезпечення високої якості життя громадянина, недоторканності його власності та вільного розвитку особистості;

- ключовою засадою функціонування держави є "держава - для громадянина", а не "громадянин - для держави";

- держава створює умови для розвитку громадянського суспільства і не втручається в його діяльність;

- громадянське суспільство контролює діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування і активно впливає на ухвалення рішень, які торкаються життя кожної людини і кожного населеного пункту;

- держава діє виключно в рамках правового поля, з дотриманням норм Конституції і законів України;

- держава забезпечує дотримання громадянами закону і невтручання в їхнє особисте життя; судова гілка влади є незалежною, вибіркове правосуддя - неприпустиме;

- у секторі безпеки і оборони пріоритет надається розвитку силових структур, які захищають народ і країну від зовнішніх загроз, а не силам внутрішньої безпеки, які захищають владу і державу - від власного народу;

- боротьба з корупцією, що становить загрозу національній безпеці України і її майбутньому, є завданням усіх державних інституцій та всього суспільства;

- забезпечується демонополізація в усіх сферах суспільного життя, правовідносини в суспільстві формуються на засадах вільної конкуренції та чесної змагальності;

- соціальна підтримка з боку держави надається лише громадянам, які такої підтримки реально потребують;

- тисячолітня духовна та культурна спадщина є надбанням усього суспільства; її руйнування, знищення і плюндрування караються законом; цензурування української історії з політичних або інших міркувань - неприпустиме;

- держава гарантує рівноправність усіх релігійних конфесій, захищає толерантність у міжетнічних стосунках, що ґрунтується на розумінні цінностей усіх національних культур в Україні;

- забезпечується рівність громадян щодо їхніх обов'язків перед державою, відповідальності кожного громадянина за долю країни, солідарності у виконанні суспільних завдань;

- держава проводить активну зовнішню політику, рішуче просуває й захищає національні інтереси України;

- держава Україна активно впливає на європейські й світові процеси, спільно з іншими державами та міжнародними структурами забезпечує мир і безпеку в регіоні та світі.

Програмні засади

Глибинні зміни, що сприятимуть швидкій і ефективній модернізації України в усіх сферах суспільного життя, мають базуватися на трьох ключових принципах:

1) децентралізація державної влади;

2) демонополізація економіки;

3) деполітизація силових і правоохоронних органів.

Ці три принципи, зафіксовані законодавчо і системно втілені в життя, дозволять нам досягти проривних результатів і якісних змін у відносинах держави з громадянами та бізнесом. Результатом стануть зміцнення засад демократії та самоврядування, чесна конкуренція і прозорість, надійний захист прав і свобод, швидке зростання добробуту та якості життя громадян.

Проведення на цій основі системних реформ, яких потребує Україна, дасть змогу отримати позитивні результати в усіх сферах життєдіяльності суспільства і держави.

У сфері внутрішньої політики

Запровадження у державі ефективної системи стратегічного планування розвитку на середньо- і довгострокову перспективу, з відповідними змінами процедур бюджетного процесу.

Прийняття парламентом законів прямої дії, які не спотворюються шляхом видання урядових і відомчих підзаконних актів, що формують непідконтрольне парламенту поле правовідносин та створюють передумови для зловживань і корупції.

Посилення контрольних функцій парламенту за використанням бюджетних коштів, діяльністю Збройних Сил, інших військових формувань та спецслужб; вплив парламенту на кадрову політику в структурах сектору безпеки і оборони.

Приведення функцій, структури, чисельності, обсягів фінансування Збройних Сил та інших військових формувань у відповідність до потреб надійного захисту країни від зовнішніх загроз.

Зміна структури влади шляхом передачі місцевому самоврядуванню необхідних для повноцінного життя громади функцій і повноважень, відповідних матеріальних та фінансових ресурсів - формування на цій основі самоврядних територіальних громад.

Становлення судової системи як справді незалежної гілки влади, відповідно до стандартів Євросоюзу; відкритість судових засідань, публічний доступ до всіх рішень судів загальної юрисдикції; безумовне виконання державою Україна рішень Європейського суду з прав людини за позовами українських громадян.

Обмеження впливу влади на функціонування інституту приватної власності; запровадження публічно доступного обов'язкового реєстру прав приватної власності.

Максимальне спрощення і здешевлення процедур надання адміністративних послуг; запровадження електронного документообігу, що скорочує терміни видачі документів та покращує якість обслуговування громадян.

Кардинальне скорочення дозвільних функцій держави для громадян і бізнесу; зменшення кількості та чисельності органів виконавчої влади на всіх рівнях; передача невластивих державі функцій громадським і приватним структурам.

Антикорупційна люстрація всіх чиновників, починаючи з суддів, прокурорів і слідчих.

Ефективна боротьба з корупцією та відмиванням "брудних" коштів відповідно до міжнародних стандартів прозорості; постійний моніторинг дотримання антикорупційного законодавства з урахуванням рекомендацій Євросоюзу, FATF, GRECO, Transparency International, інших міжнародних організацій; суворе покарання за порушення закону.

Створення системи персональної відповідальності в усіх органах державної влади та місцевого самоврядування; забезпечення прозорості і відкритості їх діяльності, публічності засідань і оприлюднення ухвалених рішень; запровадження ефективних механізмів громадського контролю за діяльністю влади.

У сфері зовнішньої політики

Формування зовнішньої політики держави, виходячи з національних інтересів України, їх просування і надійного захисту на міжнародній арені; посилення впливу України на європейські та світові процеси; зміцнення безпеки в Україні та життєво важливих для неї державах і регіонах світу.

Незмінність стратегічного курсу України на європейську інтеграцію, продуктивна співпраця з країнами Євросоюзу в політичній, економічній, енергетичній, культурно-освітній, екологічній, військовій та інших сферах.

Наповнення стратегічного партнерства України з Китаєм, Росією і США реальним змістом - з виходом на значимі позитивні результати співпраці.

Розбудова відносин України з іншими державами світу на засадах взаємної вигоди, рівності прав сторін і прозорості у прийнятті рішень.

Зовнішньополітична діяльність пріоритетно спрямована на створення умов для прискореного розвитку економіки України: залучення іноземних інвестицій на вигідних для України умовах; отримання нових перспективних технологій для розвитку виробництва в Україні; доступ вітчизняних підприємств на нові світові ринки, насамперед високотехнологічних розробок, новітніх технологій і високоякісної продовольчої продукції.

Популяризація у світі української історії та культури, об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО і туристичних маршрутів на території України.

Активна участь України у колективних зусиллях європейської і світової спільноти, спрямованих на запобіганню та локалізацію небезпечних загроз і конфліктів.

В економічній сфері

Функціонування економіки України на засадах вільної конкуренції і чесної змагальності; жорсткий контроль держави та суспільства за діяльністю природних монополій.

Формування умов реалізації найманої праці, які забезпечують добробут і високий соціальний статус громадянина, дають людині можливість накопичувати капітал і набувати приватної власності відповідно до отриманих законним шляхом статків.

Робоче місце і гідна оплата праці, а не пільги (допомога безробітним чи субсидії) від держави як основа економічної стабільності людини, родини і суспільства; надання адресної грошової допомоги найбіднішим верствам населення.

Високий платоспроможний попит населення як головний стимул розвитку внутрішнього ринку України, зменшення залежності національної економіки від коливань і криз на зовнішніх ринках.

Реформування податкової системи та сфери соціального забезпечення шляхом: розмежування податків і соціальних внесків, усунення їх взаємного впливу; зменшення кількості податків і спрощення процедури їх адміністрування; успадкування усіх форм пенсійних внесків, збереження їх купівельної та майбутньої вартостей.

Ревізія і радикальне спрощення дозвільної системи та системи технічного регулювання; сувора відповідність чинних підзаконних актів і відомчих правил законам України.

Максимальне сприяння держави розвитку перспективних галузей промисловості і сільського господарства, від яких залежить прискорений розвиток економіки України.

Регулювання державної ренти відповідно до норми Конституції України про власність народу на землю, її надра та інші природні ресурси.

Повністю прозора структура власності в Україні: запровадження публічно доступного обов'язкового реєстру прав приватної власності, матеріальних і нематеріальних активів; надання інформації про кінцевого бенефіціара під час проведення всіх операцій з купівлі-продажу, при відкритті банківських рахунків, участі в тендерах із державних закупівель.

Надання дозволу на участь у тендерах при проведенні державних закупівель лише підприємствам, які зареєстровані і сплачують податки в Україні.

Ефективна енергетична політика: на засадах прозорості, конкуренції і з опорою на власні енергетичні ресурси; енергозбереження в усіх галузях як ключовий фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції та незалежності України від поставок природного газу з інших держав; встановлення економічно обґрунтованих тарифів на енергетичні ресурси для підприємств і житлово-комунальні послуги населенню.

Державна підтримка розвитку малого і середнього підприємництва з метою швидкого створення нових робочих місць, подолання бідності та безробіття, формування міцної основи і запоруки демократії в Україні - середнього класу.

Запровадження дієвого інституту довгострокової оренди земель сільськогосподарського призначення з можливістю застави для отримання кредиту та передачі права оренди у спадок нащадкам.

Ефективне використання механізму державного замовлення, у тому числі державного оборонного замовлення, для фінансування новітніх наукових розробок, розвитку проривних технологій, створення нових перспективних виробництв і зразків продукції.

Стимулювання розвитку та впровадження екологічно чистих технологій; безумовне дотримання стандартів захисту довкілля на виробництві; жорсткі штрафні санкції за порушення екологічних вимог.

У соціально-культурній сфері

Утвердження інституту громадянства України як пріоритетного відносно національних і етнічних груп населення - формування політичної нації.

Популяризація традиційних духовних цінностей людини як передумови життєвого успіху; використання інтелектуальних і культурних надбань попередніх поколінь у суспільному поступі України в майбутнє.

Утвердження в суспільній свідомості розуміння того, що найвищою цінністю України є людина як творча, моральна та інтелектуальна особистість; створення умов для повноцінної всебічної реалізації потенціалу громадянина.

Забезпечення належного соціального статусу професіям, які найбільше впливають на розвиток інтелекту, морального та фізичного здоров'я нації і безпеку країни: вчителя, вченого, лікаря і солдата.

Пріоритетне спрямування бюджетних коштів, залучення інвестицій і кредитів на швидке й повноцінне оновлення соціальної інфраструктури України - будівництво дитячих садків, шкіл, лікарень, спортивно-оздоровчих комплексів у всіх населених пунктах.

Захист суспільства від руйнівного впливу псевдокультурної експансії; заборона нав'язливої реклами на вулицях населених пунктів, радіо, телебаченні і телепередач, які формують споживацтво, жорстокість та аморальність громадян, насамперед - дітей і молоді.

Виявлення та підтримка здібностей дитини в ранньому віці, сприяння розвитку талановитих особистостей.

Створення умов для доступу людини до якісних освітніх послуг впродовж усього її життя; орієнтація освітніх закладів не на видачу дипломів - на формування світогляду людини, отримання глибоких знань, вмінь і твердих навичок, із якими випускник може отримати робоче місце за фахом на конкурентному ринку праці.

Запровадження автономії університетів країни, перетворення їх із переважно ретрансляторів - на генераторів нових знань; державна підтримка освітянських наукових проектів на конкурсній основі.

Пріоритетний розвиток сфери високих наукоємних та інформаційних технологій, державна підтримка проривних інноваційних проектів.

Створення нових освітніх курсів і програм відповідно до викликів часу: дистанційного навчання, інтенсивних тренінгів із перекваліфікації безробітних громадян, адаптація навчальних програм до тенденцій та змін на ринку праці.

Підтримка розвитку гуманітарних і суспільних наук, мистецьких акцій та культурних подій.

Система охорони здоров'я спрямована на: профілактику захворювань і виявлення їх на ранніх стадіях; визначення пакету безоплатних медичних послуг, який держава гарантує кожній людині, незалежно від її статусу і місця проживання, за бюджетний кошт; заохочення приватного медичного страхування життя і здоров'я людини.

Адаптація інфраструктури населених пунктів до потреб людей з обмеженими можливостями; надання освітніх послуг, що сприятимуть їхній соціалізації.

Заохочення жінок до активної суспільної, політичної та підприємницької діяльності шляхом: дотримання принципу рівноправності; створення освітніх програм для матерів після виходу з декретних відпусток для їхньої швидкої адаптації до змін на ринку праці; підтримка бізнес-ініціатив зі створення дистанційних робочих місць для матерів, які доглядають за дітьми.

Популяризація інституту меценатства для підтримки суспільно значимих проектів у сфері освіти, науки, екології, медицини, культури та спорту.

Ключовим завданням має стати побудова в Україні суспільно-політичного устрою, який дозволить задіяти для спільної справи творчий потенціал кожної людини, громади, всього суспільства і ґрунтуватиметься на високій моральності та відповідальності громадян.

Поділитися
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК
Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі