Абітурієнт-2015: доведеться вчити правила

Поділитися
Абітурієнт-2015: доведеться вчити правила
Відповідно до Умов прийому на 2015 р., які розроблялися на основі нового Закону України "Про вищу освіту", навчальні заклади отримали значно більше можливостей для відбору абітурієнтів з конкретними знаннями та вміннями.

Відповідно до Умов прийому на 2015 р., які розроблялися на основі нового Закону України "Про вищу освіту", навчальні заклади отримали значно більше можливостей для відбору абітурієнтів з конкретними знаннями та вміннями. Вперше створено умови для відбору студентів із профільними знаннями, необхідними для навчання на конкретному напрямі підготовки.

20 жовтня Міністерство освіти і науки України оприлюднило Умови прийому до вищих навчальних закладів у 2015 р. Наступного року абітурієнти вступатимуть до вишів за нормами нового Закону України "Про вищу освіту". Оскільки ідея й імплементація цього нормативного акта частиною вищих навчальних закладів сприймаються досить скептично, умови вступу також почали піддаватися критиці та дискредитації. На нашу думку, основною причиною такої поведінки залишається нерозуміння процедур і відсутність системного інформування про новації як майбутніх абітурієнтів, так і адміністрацій вищих навчальних закладів.

Попри те, що Умови прийому пропонують новий підхід до відбору студентів, структура вступної кампанії кардинально не змінюється. Так, вищі навчальні заклади отримали широкі повноваження в частині формування конкурсного бала вступника, присвоєння різних вагових коефіцієнтів його складовим, визначення предметів ЗНО, результати яких зараховуватимуться при вступі. Вперше створено умови для відбору студентів із профільними знаннями, необхідними для навчання на конкретному напрямі підготовки.

Що стосується майбутніх вступників, то основні складові й етапи конкурсного відбору не дуже відрізнятимуться від цьогорічних. Абітурієнти складатимуть державну підсумкову атестацію, проходитимуть зовнішнє незалежне оцінювання, творчі випробування - якщо цього вимагатимуть правила вступу, а також можуть розраховувати на додаткові бали за перемогу у Всеукраїнській олімпіаді, конкурсі-захисті наукових робіт МАН, довузівську підготовку. Єдиним викликом для абітурієнта 2015 р. може стати невизначеність щодо професії чи фаху, які він хоче здобувати, а також щодо навчального закладу, в якому прагне навчатися. Адже вступ до ВНЗ тепер передбачає обов'язкове ознайомлення з Правилами прийому різних ВНЗ, що істотно різнитимуться між собою, рейтингування 15 можливих поданих заяв - відповідно до власних пріоритетів, посилену підготовку до здачі тих конкурсних предметів, яким присвоєні найвищі вагові коефіцієнти.

Пропонуємо розглянути докладніше основні зміни.

Формування конкурсного бала.
Вагові коефіцієнти

Як і в попередні роки, формування конкурсного бала залежить від галузі знань чи напряму підготовки, на який вступатиме абітурієнт. Однак максимальне значення основного конкурсного бала у кожному разі дорівнюватиме 200. Для тих спеціальностей, які не потребують проходження творчих випробувань, основний бал складатимуть:

1. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з 3-
4 предметів та

2. Середній бал атестата про повну загальну середню освіту.

Перелік предметів ЗНО, необхідних для вступу, визначатиме самостійно кожен ВНЗ. Єдиний предмет, що є обов'язковим для всіх, - українська мова і література. Мінімальний прохідний бал для участі в конкурсному відборі з кожного предмета ЗНО тепер теж визначає ВНЗ, а не Міністерство освіти і науки України. Торік він дорівнював 140. У зв'язку зі зміною системи визначення результатів стандартизованого тестування ("склав не склав"), припускаємо, що ВНЗ взагалі не встановлюватимуть цього порога, а прийматимуть документи від усіх абітурієнтів. Як і в попередні роки, лише найрейтинговіші вищі навчальні заклади можуть підняти мінімальний бал на кілька позицій.

Новація Умов прийому на 2015 р. - запровадження вагових коефіцієнтів до кожного зі складових конкурсного бала. Їхнє основне завдання - вказати на найважливіший із них і збільшити його вагу. Оскільки Умови прийому тепер не визначають профільного предмета для вступу, це робитиме виш, присвоюючи йому найвищий ваговий коефіцієнт. Сума коефіцієнтів має дорівнювати одиниці. Діапазон коефіцієнтів визначений у Законі "Про вищу освіту": результат кожного предмета ЗНО має становити не менш як 20% конкурсного бала, вага атестата - від 0 до 10% конкурсного бала.

Як це працюватиме? Наприклад, вступаючи на напрям підготовки "лікувальна справа", абітурієнт має подати результати сертифіката з української мови та літератури, біології і хімії, а також додаток до атестата. Очевидно, що навчання у галузі "медицина" потребує більше знань із біології та хімії, ніж з української мови та літератури. Тому вага цих предметів має бути більшою. Для прикладу, пропонуємо результату ЗНО з біології присвоїти ваговий коефіцієнт 0,4, з хімії - 0,3, з української мови та літератури - 0,2, й атестату - 0,1. Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці (0,4+0,3+0,2+0,1=1). У результаті отримаємо розрахунок:

Конкурсний бал = (ЗНО біологія х 0,4) + (ЗНО хімія х 0,3) + (ЗНО українська мова та література х 0,2) + (атестат х 0,1)

Якщо порахувати з максимально можливими 200 балами за кожну складову, то отримаємо:

(200 біологія х 0,4) + (200 хімія х 0,3) + (200 українська мова та література х 0,2) + (200 х 0,1) = 80+60+40+20=200

У результаті бачимо, що однакові складові конкурсного бала при застосуванні вагових коефіцієнтів роблять різний "внесок" у його формування. Бал атестата про повну середню освіту становить усього 10% від загального. Натомість результат ЗНО з біології - 40%. Зрозуміло, що за таких умов абітурієнт має посилено готуватися до тестування з біології та хімії, оскільки їх вага становить більше половини конкурсного бала.

Формування конкурсного бала
при вступі на творчі напрями підготовки

Якщо абітурієнт бере участь у відборі до навчального закладу, де має проходити випробування своїх творчих або фізичних здібностей, то основний конкурсний бал складатимуть:

1. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з двох предметів (з коефіцієнтом не менше ніж 0,2)

2. Середній бал атестата про повну загальну середню освіту (з коефіцієнтом не більше 0,1)

3. Середній бал за конкурс творчих або фізичних здібностей (з різними коефіцієнтами: не більше 0,5 або не більше 0,25).

Що стосується останньої складової, то нові Умови прийому уніфікували, як саме визначатимуться результати випробувань творчих та фізичних здібностей. Як і в попередні роки, вони можуть проводитися у три етапи, кожен із яких оцінюється окремо по 200 балів. Однак загальний результат обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу. Тобто максимальна оцінка за творчий конкурс може дорівнювати 200. Це виглядає логічно, оскільки вагові коефіцієнти мають застосовуватися до однакових величин, тобто до 200 балів за ЗНО, атестат і творчі чи фізичні випробування.

До кожної з цих складових також застосовуються вагові коефіцієнти, сума яких має дорівнювати одиниці. Як уже зазначалося, результату ЗНО з кожного предмета не може бути присвоєний коефіцієнт менше 0,2, атестату - більше 0,1. Що стосується ваги бала за творчі конкурси, то вона для різних напрямів трохи різнитиметься. При вступі на підготовку у галузі знань "Мистецтво" та напрям підготовки "Архітектура" вага може становити не більше 0,5 конкурсного бала, для решти - не більше 0,25.

Як це працює?

Припустімо, йдеться про вступ на напрям підготовки "журналістика", куди треба подати результати ЗНО з української мови і літератури (коефіцієнт 0,4), історії України (коефіцієнт 0,3), додаток до атестата (коефіцієнт 0,05), а також пройти творче випробування у вигляді письмового твору та співбесіди (коефіцієнт 0,25). Як це працює, спробуємо показати на двох абітурієнтах із різними складовими конкурсного бала.

У таких умовах вищі шанси вступити до навчального закладу має Абітурієнт 1, оскільки його бал вищий. Якщо ж конкурсний бал обраховуватиметься з урахуванням коефіцієнтів, і ВНЗ правилами прийому передбачить, що найвищий коефіцієнт присвоюватиметься результату ЗНО з української мови і літератури (0,4) та історії України (0,3), то студентом стане Абітурієнт 2, оскільки його конкурсний бал - 182,05 - вищий, ніж в Абітурієнта 1: 181,45. Для визначення конкурсного бала ми множили кожну його складову на відповідний коефіцієнт, враховуючи допустиму вагу.

Такий підхід дає вищому навчальному закладу змогу відбирати абітурієнтів, які мають знання чи здібності (у випадку з творчими конкурсами або фізичними випробуваннями), необхідні для здобуття вищої освіти у конкретній галузі знань чи за напрямом підготовки. Саме тому вага коефіцієнта може різнитися залежно від ВНЗ, напряму підготовки, спеціалізації тощо.

Оскільки правила прийому затверджуються вченою радою вищого навчального закладу до 01 грудня 2014 р., інформація про предмети ЗНО, складові конкурсного бала, їхні вагові коефіцієнти стануть відомими ще до початку реєстрації для проходження стандартизованого тестування. Це дозволятиме вступнику зосередитися на підготовці до проходження іспитів із конкретних предметів чи випробувань.

Додаткові бали

Відповідно до нового закону "Про вищу освіту", норма якого відображена і в Умовах прийому на 2015 р., до конкурсного бала додатково додаються бали за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських олімпіад, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів для вступу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності. Вага додаткових балів може становити від 0 до 5% конкурсного бала (коефіцієнт - 0-0,05). Тому, при розрахунку, що максимальний конкурсний бал дорівнює 200, додатково можна отримати ще 10 балів. Як саме вони розподілятимуться між цими складовими, визначатиме кожен ВНЗ. Причому тут слід врахувати, що призери Всеукраїнських олімпіад і МАН займають різні місця, а за підготовчі курси часто нараховують менше ніж 20 балів.

Пріоритетність
поданих заяв

Як і в попередні роки, кожен абітурієнт може подати документи для участі у конкурсному відборі до 5 вищих навчальних закладів на 3 напрями підготовки (на 3 спеціальності) в кожному з них. Однак тепер кожну зі своїх заяв він має проранжувати, тобто присвоїти пріоритет, числами від 1 до 15, де 1 - є показником найбільшої пріоритетності заяви.

Навіщо потрібне таке нововведення, і як воно працюватиме?

Вступникам попередніх років, а також працівникам приймальних комісій добре відомий термін "четверта хвиля", або "конкурс оригіналів". Якщо не вдаватися у деталі, то це період зарахування на місця державного замовлення тих осіб, котрі не отримали рекомендації у жодній із трьох хвиль, однак подали оригінали документів. Лише на підставі цього, а не відповідно до величини конкурсного бала, вони ставали студентами-бюджетниками. Проблема виникала як наслідок непродуманого механізму подання 15 заяв, рекомендування до зарахування на місця держаного замовлення одних і тих самих осіб одночасно на кілька напрямів, відсутності процедури інформування всіх абітурієнтів про вільні місця станом на завершення третього етапу.

З 2015 р. абітурієнт присвоюватиме кожній заяві пріоритетність, і якщо його конкурсний бал дозволятиме зарахування за найвищим із пріоритетів на першому етапі, решта заяв автоматично не братимуть участі в конкурсі. Якщо ж на першому етапі рекомендацію отримає заява, наприклад, із пріоритетом "5", то участь у другому етапі продовжуватимуть брати лише заяви з пріоритетами "4", "3", "2" та "1". Решта - автоматично не розглядатимуться.

Що важливо пам'ятати - пріоритетність, визначена вступником у заяві про участь у конкурсі не може бути змінена впродовж вступної кампанії. Тобто ранжування заяв відбувається один раз, пізніше не можна замінити, наприклад, пріоритет "1" з "комп'ютерних наук" на пріоритет "3" для "програмної інженерії". Саме тому, перш ніж подавати заяви для вступу, абітурієнтам слід визначитися з майбутньою професією, а також ВНЗ, у якому її хочуть здобувати.

На завершення: відповідно до Умов прийому на 2015 р., які розроблялися вже на основі нового Закону України "Про вищу освіту", навчальні заклади отримали значно більше можливостей для відбору абітурієнтів з конкретними знаннями та вміннями. Від розуміння нових підходів, а також бажання їх застосувати на практиці, залежатиме, який студент прийде до вишу 1 вересня 2016 р.

Related video

Абітурієнтам важливо зрозуміти інше: вступ на однакові напрями підготовки (спеціальності) у різних навчальних закладах може різнитися предметами ЗНО, ваговими коефіцієнтами, обрахунком загального конкурсного бала. Всі ці особливості стануть відомими до 1 грудня, коли виші оприлюднять на своїх сайтах Правила прийому на 2016 р. Саме цим документом і радимо послуговуватися, плануючи свій вступ та підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання, інших вступних випробувань.

Поділитися
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі
Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК