За фальсифікацію і плагіат — санкції

01 грудня, 2017, 16:59 Роздрукувати Bипуск № 46, 2 грудня-8 грудня 2017р.
Відправити
Відправити

Розроблено альтернативний проект Порядку присудження наукових ступенів.

Як уже повідомлялося, проект Порядку, запропонований МОН, викликав критику в науково-освітянському середовищі, адже передбачені в ньому новації, як зазначали експерти, не приведуть до поліпшення ситуації в цій сфері, а лише посилять бюрократизацію та адміністрування з боку міністерства і зроблять уже наявних плагіаторів юридично недоторканними.

Відділ з питань етики секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (керівник - доктор філософських наук, професор Т. Пархоменко) розробив альтернативний проект Порядку присудження наукових ступенів і виносить його на широке обговорення. (Розроблено документ на підставі ч.8 ст.18 Закону України "Про вищу освіту" та п.9 статуту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 15 квітня 2015 р. №244).

Що в цьому проекті принципово нове?

1. Децентралізація адміністративних повноважень і зменшення монополії МОН у сфері присудження наукових ступенів.

2. Збільшення прозорості та зменшення можливостей впливати на цей процес, що забезпечується відеотрансляцією захисту в Інтернеті.

3. Повернено положення про позбавлення наукового ступеню за академічний плагіат (вилучене постановою КМУ № 567 від 27 липня 2016 р.) , у тому числі положення про відсутність терміну давності для позбавлення наукових ступенів за плагіат.

4. Додано право на безоплатну експертизу при поданні заяви про виявлений академічний плагіат та право на анонімні скарги, за умови надання документального підтвердження плагіату в науковому дослідженні, за яке присуджено науковий ступінь.

5. Уточнено й істотно розширено поняття академічного плагіату(відповідно до аналогічних нормативно-правових актів у ЄС).

6. Інкорпоровано (зі ст.42 Закону України "Про освіту") поняття академічної доброчесності, фальсифікацій, фабрикацій та уточнено зміст двох останніх. Передбачено санкції за фабрикації і фальсифікації, у т.ч. під час процедури захисту.

7. Розширено коло осіб, до яких застосовуються санкції за академічний плагіат, та підстави для позбавлення наукового ступеню за нього (виявлення академічного плагіату не тільки в самій дисертації чи її еквіваленті, а й у публікаціях, у яких відображено результати дослідження).

8. Введено поняття критерію наукової новизни як ключової - поряд із академічною доброчесністю - вимоги до наукових досліджень, за які присуджуються наукові ступені, та передбачено відповідальність за його недотримання.

9. Посилено відповідальність вітчизняних наукових видань, у публікаціях яких виявлено плагіат.

10. Введено поняття реєстру науковців.

11. Змінено принципи формування спецрад: членом СВР може бути доктор наук/кандидат наук/доктор філософії не тільки зі спеціальності дисертації, а й той, хто має визначену кількість публікацій у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science і Scopus за профілем дослідження, що захищається; вводиться вимога до кандидатів і членів СВР перевірки на академічний плагіат.

12. Введено обмеженнядля можливих зловживань з боку впливових категорій: держслужбовців центральних органів державної влади та народних депутатів під час їх перебування у зазначеному статусі - як у власному захисті на здобуття наукового ступеню, так і в залученні на офіційних опонентів і наукових керівників/консультантів.

13. Розширено права здобувача доктора філософії/кандидата наук у підготовці дисертації без перебування в аспірантурі або прикріплення і без прив'язки до інституційного опанування освітньо-наукової програми (науковий ступінь присуджується не за навчання, а за наукове дослідження).

14. Введено право здобувача доктора філософії/кандидата наук виконувати наукове дослідження без призначення наукового керівника та право вільного вибору спеціалізованої вченої ради, аж до створення для захисту одноразової СВР.

І цим перелік запропонованих нововведень не обмежується. Повний текст проекту Порядку розміщено на нашому сайті. Пропозиції та зауваження можна надсилати на адресу: naziavo@ukr.net (з поміткою "проект Порядку"). Обговорення проекту також проводиться у ФБ-спільноті Ukrainian Scientist Worldwide.

Проект

ПОРЯДОК
присудження наукових ступенів

І.Загальні положення

1. Цей Порядок регулює питання присудження наукових ступенів доктора наук/доктора філософії/кандидата наук (до 01.01.2021 р.).

Наукові ступені присуджуються акредитованими Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (надалі: НАЗЯВО) постійно діючими або разовими спеціалізованими вченими радами вищих навчальних закладів або наукових установ за результатами публічного захисту наукових досліджень у вигляді дисертацій/одноосібної наукової монографії/сукупності одноосібних наукових статей.

2. Науковий ступінь доктора наук присуджується здобувачеві-докторові філософії/кандидатові наук за здійснене із дотриманням вимог академічної доброчесності дослідження у вигляді дисертації (або опублікованої одноосібної наукової монографії, або сукупності одноосібних статей, опублікованих у вітчизняних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science і Scopus), що розв'язує науково-теоретичну/науково-практичну проблему парадигмального рівня (має загальнонаціональне або світове значення) та відповідає критерію наукової новизни.

Захист дисертації/одноосібної наукової монографії/сукупності одноосібних наукових статей на здобуття наукового ступеню доктора наук допускається не раніше, ніж через п'ять років після присвоєння наукового ступеню доктора філософії/кандидата наук.

Держслужбовці центральних органів державної влади та народні депутати допускаються до захисту на здобуття наукового ступеню доктора наук/доктора філософії/кандидата наук (до 01.01.2021р.) не раніше, ніж через три роки після звільнення з державної служби або після закінчення перебування у статусі народного депутата.

3. Науковий ступінь доктора філософії присуджується здобувачеві, який має вищу освіту кваліфікаційного рівня магістр/спеціаліст,за здійснене у відповідності до паспорту однієї зі спеціальностей наукової галузі та із дотриманням вимог академічної доброчесності дослідження у вигляді дисертації, що розв'язує конкретну наукову або науково-практичну проблему та відповідає критерію наукової новизни.

4.Критерій наукової новизни – комплексний вимірювач, який означає, що отримані результати та/або сформульовані положення у дослідженні, за яке присуджується науковий ступінь, є оригінальними та верифікованими або підлягають принциповій верифікації за допомогою сукупності релевантних для певної наукової галузі методів і процедур.

Невідповідність принципу новизни має наслідком низьку якість дисертації/наукової монографії/наукових статей, що виявляється у компілятивності та/або надмірному цитуванні та/або поданні під гаслом авторського внеску вже відомих положень та/або результатів.

Невідповідність принципу науковості призводить до псевдонауковості дослідження (імітації науки), за якої теоретичні положення/результати не мають релевантної об'єктивної реальності та/або принципово не доступні верифікації.

5. Під академічною доброчесністю розуміється сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими має керуватись здобувач наукового ступеню під час провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів наукового досягнення.

Порушення академічної доброчесності є підставою для зняття дисертації /одноосібної наукової монографії/сукупності одноосібних наукових статей з розгляду, незалежно від етапу її проходження в спеціалізованій вченій раді (надалі: СВР), а у разі виявлення у вже захищеній дисертації таких видів порушення академічної доброчесності як академічний плагіат та/або фальсифікації – для позбавлення особи наукового ступеню та скасування рішення спецради про присудження їй цього наукового ступеню.

6.Під академічним плагіатом розуміється: оприлюднення (частково або повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів під іменем особи, яка не є автором цих текстів; переформулювання оригінальної ідеї автора власними словами і опублікування, озвучення, або оприлюднення в інший спосіб без посилання на джерело; переклад тексту (повністю або частково) та його оприлюднення без посилання на джерело; дослівне відтворення (цитата) тексту з друкованого видання або WEB-сторінки без лапок та/або без посилання на джерело; компіляція власних і запозичених текстів без посилання на джерело останніх; перефразування чужої роботи (уривку) або зміна порядку слів у реченні без посилання на автора; придбання роботи (її частини) або завантаження з безкоштовних сайтів в Інтернеті та оприлюднення її від свого імені; використання зображень, малюнків, фото і відеоматеріалів, графіків, креслень, даних, у т.ч. таблиць із даними, тощо із зовнішніх джерел без посилання на ці джерела; оприлюднення (частково або повністю) власних, раніше опублікованих наукових результатів, як нових наукових результатів (самоплагіат).

Під фальсифікацією розуміється свідома зміна чи модифікація даних, описання процесів та іншої інформації, до яких вдавалась особа під час наукового дослідження та/або під час процесу присудження наукового ступеню на будь-якому його етапі.

Під фабрикацією розуміється вигадування даних/фактів/процесів, що використовувались у науковому дослідженні.

7.Реєстр науковців – список докторів наук, докторів філософії, кандидатів наук за науковими галузями і спеціальностями, який укладається НАЗЯВО з метою оптимізації процесу формування персонального складу СВР та забезпечення репрезентативності при визначені офіційних опонентів.

ІІ. Учасники процесу присудження наукових ступенів: права, обов'язки, повноваження, відповідальність

У процесі присудження наукових ступенів беруть участь фізичні і юридичні особи.

ІІ.1. Здобувач наукового ступеню

Здобувач наукового ступеню – фізична особа, яка здійснює наукове дослідження, хід і результати якого оформлюються у вигляді дисертації/ одноосібної наукової монографії/сукупності одноосібних наукових статей.

Здобувач наукового ступеню доктора філософії/доктора наук/кандидата наук (до 01.01.2021р.) має право на навчання в аспірантурі/докторантурі або прикріплення до певної кафедри ВНЗ/відділу наукової установи для проведення наукового дослідження або на виконання наукового дослідження самостійно.

Здобувач наукового ступеню доктора наук/доктора філософії/кандидата наук (до 01.01.2021р.) має право самостійно обирати собі наукового керівника/наукового консультанта або проводити наукове дослідження без призначення наукового керівника/наукового консультанта.

Здобувач наукового ступеню доктора наук/доктора філософії /кандидата наук (до 01.01.2021р.) має право вибору спеціалізованої вченої ради для захисту свого наукового дослідження.

Здобувач наукового ступеню доктора наук/доктора філософії/кандидата наук (до 01.01.2021р.) зобов'язаний на будь-якому етапі наукового дослідження дотримуватись вимог академічної доброчесності та належним чином виконувати усі процедури, передбачені організацією процесу присудження наукових ступенів.

Здобувач наукового ступеню несе персональну відповідальність за недотримання вимог академічної доброчесності та порушення з власної ініціативи передбачених організацією процесу присудження наукових ступенів процедур. Видами відповідальності за ці порушення є недопуск наукової роботи до захисту або її зняття з захисту або скасування вже присудженого наукового ступеню.

ІІ.2. Науковий керівник/науковий консультант

Науковий керівник/науковийконсультант – доктор наук/доктор філософії/кандидат наук, який здійснює дорадчі і контролюючі функції відносно проведення наукового дослідження, написання дисертації/наукової монографії/наукових статей та наукової доповіді на їх основі, автореферату, та виконує інші дії, передбачені процесом присудження наукових ступенів.

Науковий керівник/науковий консультант несе персональну відповідальність за якість підготовки дослідження, щодо автора якого він є науковим керівником/консультантом.

У разі виявлення академічного плагіату та/або фальсифікацій та/або фабрикацій у дослідженні, щодо автора якого він був науковим керівником/науковий консультантом, він протягом чотирьох років позбавляється права виступати науковим керівником/науковим консультантом/офіційним опонентом та, якщо він є членом будь-якої спеціалізованої вченої ради, виводиться з її складу. У разі ігнорування ВНЗ/науковою установою цієї вимоги, НАЗЯВО анулює акредитацію спеціалізованої вченої ради, що діяла у цьому вищому навчальному закладі/науковій установі.

Не може бути науковим керівником/науковим консультантом держслужбовець центральних органів влади або народний депутат під час перебування у зазначеному статусі.

ІІ.3.Вищий навчальний заклад/науковий заклад

ІІ.3.1. Керівництво ВНЗ/наукової установи

Керівник ВНЗ/наукової установи в особі ректора /президента/ начальника/ директора, несе персональну відповідальність за дотримання законодавства, що регулює присудження наукових ступенів, зокрема, за здійснення заходів із запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах на здобуття наукових ступенів.

Керівник ВНЗ/наукової установи, в якій створено спеціалізовану вчену раду, забезпечує належні умови для її функціонування, фінансування витрат, передбачених процесом присудження наукових ступенів, та оформлення атестаційних справ здобувачів і видачу дипломів про науковий ступінь.

ІІ.3.2. Кафедра вищого навчального закладу/відділ наукової установи

Кафедра вищого навчального/відділ наукової установи є структурним підрозділом до якого прикріпляється здобувач наукового ступеню доктора філософії/доктора наук/кандидата наук (до 01.01.2021 р.), для проведення наукового дослідження за науковою спеціальністю, що відповідає профілю кафедри/відділу.

Кафедра вищого навчального закладу/відділ наукової установи попередньо затверджує тему наукового дослідження здобувача наукового ступеню доктора філософії/доктора наук (у разі навчання здобувача у аспірантурі/докторантурі або прикріплення в якості пошукувача) та рекомендує здобувачеві наукового керівника/наукового консультанта.

Кафедра вищого навчального закладу/відділ наукової установи проводить попереднє обговорення виконаного наукового дослідження здобувача у вигляді дисертації/одноосібної наукової монографії/сукупності одноосібних наукових статей, за результатами якого рекомендує/не рекомендує дослідження до захисту у спеціалізованій вченій раді. Результати обговорення оформлюються як витяг з протоколу засідання кафедри/відділу, який видається здобувачеві.

ІІ.3.3. Вчена рада ВНЗ/наукових установ

Вчена рада ВНЗ/наукових закладів затверджує тему наукового дослідження та призначає наукового керівника/наукового консультанта здобувачеві наукового ступеню.

Вчена рада надає рекомендацію до друку монографії, посібника або підручника здобувача наукового ступеню. Персональну відповідальність за надання Вченою радою рекомендації до друку монографії/посібника/підручника здобувача наукового ступеню несе голова Вченою ради.

У разі виявлення у монографії/посібнику/підручнику академічного плагіату та/або фальсифікації та/або фабрикації голова та члени цієї вченої ради, які входили до реєстру науковців, рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти вилучаються з цього реєстру. Якщо голова та/або члени цієї вченої ради входили до спеціалізованої вченої ради, вони виводяться з її складу. У разі ігнорування ВНЗ/науковою установою цієї вимоги, НАЗЯВО анулює акредитацію спеціалізованої вченої ради, що діяла у цьому вищому навчальному закладі/науковій установі.

ІІ.4 Періодичні наукові фахові видання

Періодичні наукові видання, що входять до затвердженого МОН переліку фахових з відповідної наукової галузі і призначені для публікування основних результатів наукових робіт здобувачів наукових ступенів, несуть відповідальність в особі головного редактора за належне рецензування рукописів, які подаються до друку.

У разі виявлення у надрукованих статтях академічного плагіату наукове видання вилучається МОН з переліку фахових на підставі подання НАЗЯВО або Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій (надалі: НК НРПРНТ).

Рішенням НАЗЯВО усі публікації, надруковані у такому виданні, починаючи з номеру, в якому виявлено публікацію з академічним плагіатом, не зараховуються як фахові жодному авторові, інформація про що розміщується сайті НАЗЯВО.

ІІ.5. Рецензенти наукових статей, наукових монографій, посібників

Рецензенти наукових статей, наукових монографій, посібників, підручників несуть персональну відповідальність за надання рецензії. У разі виявлення академічного плагіату та/або фальсифікацій у рецензованих публікаціях, відомості про їх рецензентів оприлюднюються на сайті НАЗЯВО.Якщо рецензент, який надав позитивну рецензію на статтю/монографію/посібник або підручник, в яких виявлено академічний плагіат, входить до реєстру науковців, він з ініціативи НАЗЯВО або за поданням Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій вилучається з реєстру. Якщо рецензент, який надав позитивну рецензію на статтю/монографію/посібник, в яких виявлено академічний плагіат, є членом будь-якої спеціалізованої вченої ради, від виводиться зі складу цієї спецради.

У разі ігнорування ВНЗ/науковою установою цієї вимоги Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти анулює акредитацію спеціалізованої вченої ради, що діяла у цьому вищому навчальному закладі/науковій установі.

ІІ.6. Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада – колективний орган науковців, який утворюється на певний термін для присудження наукового ступеню доктора наук/доктора філософії/кандидата наук (до 01.01.2021 р.) на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації/одноосібної наукової монографії/сукупності одноосібних статей, опублікованих у вітчизняних фахових виданнях, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science і Scopus.

Присудження наукового ступеня доктора філософії/кандидата наук (до 01.01.2021 р.) за результатами публічного захисту наукового дослідження у вигляді дисертації здійснюється постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу чи наукової установи, акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Ступінь доктора наук присуджується акредитованою НАЗЯВО разовою спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти чи наукової установи за результатами публічного захисту наукового дослідження у вигляді дисертації/одноосібної наукової монографії/сукупності одноосібних статей, опублікованих у вітчизняних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science і Scopus.

Постійно діюча/разова спеціалізована рада створюється ВНЗ/науковою установою терміном на 2 рокі для захисту дисертації доктора філософії/кандидата наук (до 01.01.2021 р.) на підставі рішення вченої ради ВНЗ/наукової установи, керівник якого звертається до НАЗЯВО за її акредитацією.

Постійно діюча/разова спеціалізована вчена рада акредитується НАЗЯВО з врахуванням рекомендацій щодо її персонального складу з боку ВНЗ/наукової установи та/або Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій та з дотриманням принципу регіонального представництва з реєстру науковців галузі.

Спеціалізована вчена рада формується у кількості 15-21 докторів наук (для захисту доктора філософії/кандидата наук (до 01.01.20121 р.) – від 5 до 7 членів спецради можуть становити доктори філософії/кандидати наук) з наукової спеціальності, з якої передбачається захист наукових досліджень, та споріднених із нею спеціальностей наукової галузі, або докторів наук, які мають не менше трьох публікації із зазначеної спеціальності у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science і Scopus.

Штатні наукові/науково-педагогічні працівники ВНЗ/наукової установи, в якій утворюється постійно діюча спеціалізована вчена рада, мають становити не більше двох третин її кількісного складу.

Одна й та ж особа не може бути членом більше як двох постійно діючих спеціалізованих вчених рад.

Членом спеціалізованої вченої ради не може бути особа, в роботах якої виявлено академічний плагіат, або стосовно якої порушено питання щодо недотримання академічної доброчесності. У разі, якщо академічний плагіат виявлено у роботах діючого члена спецради, він виводиться з її складу.

Не може бути членом СВР доктор наук/доктор філософії/кандидат наук, якщо в дисертаціях, щодо яких він виступав науковим керівником/науковим консультантом, виявлено академічний плагіат. У разі виявлення академічного плагіату в дисертаціях, щодо яких член СВР - доктор наук/доктор філософії/кандидат наук виступав науковим керівником/консультантом, він виводиться зі складу СВР.

Не може бути членом СВР доктор наук/доктор філософії/кандидат наук, який надав позитивну рецензію на опубліковану монографію, посібник або підручник, наукову статтю, у яких було виявлено академічний плагіат. У разі виявлення академічного плагіату у науковій монографії, посібнику або підручнику, науковій статті член СВР - доктор наук/доктор філософії/кандидат наук, який надав на них позитивну рецензію, виводиться зі складу СВР.

Інформація про виведення доктора наук/доктора філософії/кандидата наук зі складу СВР розміщується на сайті ВНЗ/наукової установи та надсилається до НАЗЯВО.

У разі невиконання норми про виведення зі складу СВР зазначених осіб НАЗЯВО анулює акредитацію даної спеціалізованої вченої ради.

Головою спеціалізованої вченої ради обирається особа з числа членів спецради - доктор наук із спеціальності, відповідної профілю спеціалізованої вченої ради, що є штатним працівником вищого навчального закладу або наукової установи, в якій утворено спецраду.

Не може бути головою спеціалізованої вченої ради керівник ВНЗ/наукової установи або його заступники.

Одна і та ж особа - доктор наук може призначатися головою лише однієї спеціалізованої вченої ради у разі, коли у вищому навчальному закладі або науковій установі утворено кілька спеціалізованих вчених рад.

До посадових обов'язків голови входить призначення і проведення засідань СВР, підписання документів, пов'язаних із діяльністю очолюваної ним СВР, контроль за діяльністю спецради тощо.

Персональну відповідальність за обґрунтованість рішень спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеню несуть голова та члени СВР, які надали рекомендацію до захисту за результатами попередньої експертизи дисертації/наукової монографії/сукупності наукових статей.

У разі виявлення академічного плагіату у вже захищеній дисертації/науковій монографії/сукупності наукових статей голова і члени СВР, які надали рекомендацію до захисту за результатами попередньої експертизи, вилучаються НАЗЯВО з реєстру науковців, рішення СВР про присудження наукового ступеню скасовується, а спецрада позбавляється акредитації.

Документом, що засвідчує присудження наукового ступеня, є диплом доктора наук /доктора філософії/кандидата наук (до 01.01.2021 р.), що видається ВНЗ або науковим закладом, у якому відбувся захист.

Постійно діюча спеціалізована вчена рада проводить не більш як 12 засідань на рік. У разі потреби засідання можуть проводитися сесійно. На одному засіданні може проводитися захист не більше двох дисертацій доктора філософії/кандидата наук (до 01.01.2021 р.) .

ІІ.7. Офіційні опоненти

Офіційні опоненти – науковці, що мають ступені доктора наук/доктора філософії/кандидата наук, завданням яких є формування об'єктивної оцінки на основі критичного аналізу дисертації/наукової одноосібної монографії/сукупності наукових статей здобувача на відповідність вимогам, що висуваються до наукових досліджень відповідного рівня.

Офіційні опоненти призначаються спеціалізованою вченою радою на основі галузевих реєстрів науковців, укладених НАЗЯВО на підставі рекомендацій Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій та ВНЗ/наукової установи.

Офіційними опонентами з дисертації (одноосібної наукової монографії/сукупності одноосібних наукових статей) доктора наук призначаються три доктора наук зі спеціальностей наукової галузі, з якої захищається здобувач. Офіційним опонентом на такому захисті може бути доктор наук, який має не менше трьох публікацій за спеціальністю дисертації (одноосібної наукової монографії/сукупності одноосібних наукових статей), щодо якої він є опонентом, надрукованих у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science і Scopus.

Офіційними опонентами з дисертації доктора філософії призначаються дві особи, які мають наукові ступені (один – доктор наук) зі спеціальності, з якої захищається дисертація. Опонентом з дисертації доктора філософії може бути доктор наук/доктор філософії/кандидат наук, який має публікацію за спеціальністю дисертації, щодо якої він є опонентом, надруковану у виданні, включеному до міжнародних наукометричних баз Web of Science або Scopus.

Офіційними опонентами не можуть бути:

голови, заступники голів і вчені секретарі спеціалізованих вчених рад, в яких проводитиметься захист;

наукові керівники;

співавтори опублікованих праць здобувача;

керівники вищих навчальних закладів або наукових установ та їх заступники за основним місцем роботи здобувача, або за місцем виконання дослідження у вигляді дисертації (наукової монографії/сукупності наукових статей), або за місцем прикріплення здобувача для підготовки дисертації (наукової монографії/сукупності наукових статей), або за місцем її захисту;

співробітники кафедр, лабораторій, секторів, відділів, де виконувалось дослідження у вигляді дисертації (наукової монографії/сукупності наукових статей), де працює здобувач, де він прикріплений або де проводилися науково-дослідні роботи, щодо яких здобувач є замовником або виконавцем (співвиконавцем);

члени колегій МОН;

члени НАЗЯВО;

члени галузевих експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій;

держслужбовці;

народні депутати.

Офіційні опоненти та науковий керівник (консультант) не можуть бути співробітниками однієї і тієї самої організації.

Офіційними опонентами не можуть бути члени спеціалізованої вченої ради, у якій захищається здобувач наукового ступеню.

Офіційним опонентом не може бути людина, в дисертації та/або будь-яких наукових публікаціях якої виявлено академічний плагіат, або академічний плагіат виявлено в дисертації/науковій монографії/наукових статтях, щодо яких вона була офіційним опонентом/науковим керівником/науковим консультантом/офіційним рецензентом.

Протягом року особа може бути призначена офіційним опонентом для захисту не більш як трьох дисертацій.

Офіційний опонент на основі вивчення дисертації (наукової монографії/сукупності наукових статей) та праць, опублікованих за темою дисертації (наукової монографії/посібника або підручника/наукових статей/матеріалів апробації), подає спеціалізованій вченій раді відгук, в результативній частині якого рекомендує або не рекомендує дисертацію (наукову монографію/сукупність наукових статей) до захисту.

Офіційні опоненти несуть персональну відповідальність за свої висновки щодо наукового рівня та відсутності академічного плагіату у дисертації (науковій монографії/сукупності наукових статей), з якої вони виступають опонентами.

У разі виявлення post factum академічного плагіату в публікаціях та /або дисертації особи, яка виступала опонентом, вона вилучається з реєстру науковців, їй забороняється виступати офіційним опонентом/науковим керівником/науковим консультантом протягом чотирьох років, а дисертації, щодо яких особа виступала опонентом або науковим керівником/науковим консультантом можуть підлягати перевірці НАЗЯВО на академічний плагіат.

Оплата роботи офіційних опонентів здійснюється за рахунок коштів ВНЗ/наукової установи, в спеціалізованій вченій раді якої відбувся захист.

ІІ.8. Науковий комітет Національної ради з питань розвитку науки і технологій

Науковий комітет Національної ради з питань розвитку науки і технологій розробляє і подає на затвердження Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти паспорти наукових спеціальностей, за якими присуджуються наукові ступені доктора наук /доктора філософії.

Науковий комітет Нацради з питань розвитку науки і технологій складає Перелік наукових фахових видань України та подає його на затвердження Міністерству освіти і науки України.

У разі виявлення у публікаціях наукового фахового видання академічного плагіату НК НРПНТ звертається до МОН із поданням про вилучення цього видання зі списку фахових.

ІІ.9.Міністерство освіти і науки України

Міністерство освіти і науки України на підставі подання Наукового комітету Нацради з питань розвитку науки і технологій затверджує Перелік наукових фахових видань України та, у разі виявлення у публікаціях наукового фахового видання академічного плагіату, на підставі подання НАЗЯВО або НК НРПНТ вилучає видання з цього переліку.

ІІ.10. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Розгляд і вирішення питань атестації наукових кадрів здійснює Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.

Для забезпечення високої якості атестації наукових кадрів та неухильного дотримання академічної доброчесності Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти на підставі рекомендацій Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологійта рекомендацій ВНЗ/наукових установ формує реєстр науковців - докторів наук, кандидатів наук, докторів філософії за науковими галузями і спеціальностями. Реєстр науковців використовується при визначенні офіційних опонентів для захисту досліджень на здобуття наукових ступенів та при формуванні і проведенні акредитації спеціалізованих вчених рад.

Не може бути включеною до реєстру особа, в наукових роботах якої було виявлено академічний плагіат.

Науковець, в роботах якого post factum виявлено академічний плагіат таабо фальсифікації рішенням НАЗЯВО вилучається з реєстру науковців.

Для контролю за науковим рівнем дисертацій/наукових монографії/наукових статей НАЗЯВО утворює галузеві експертні ради, умови діяльності яких визначаються Статутом НАЗЯВО та розробленим секретаріатом НАЗЯВО на його основі Порядком.

НАЗЯВО за власною ініціативою або на підставі звернень від юридичних або фізичних осіб проводить перевірку захищених дисертацій/наукових монографій/наукових статей. Якщо в результаті перевірки встановлено факт академічного плагіату та/або фальсифікацій та/або фабрикацій НАЗЯВО позбавляє особу, в наукових роботах якої виявлено академічний плагіат, вже присудженого наукового ступеню, скасовує рішення спецради, яка присудила цей ступінь, та анулює її акредитацію, а до фізичних осіб, причетних до присудження цій особі наукового ступеню вживає заходи, передбачені цим Порядком.

ІІІ. Організація процесу присудження наукових ступенів

ІІІ.1.Організаційні аспекти наукового дослідження на етапі його проведення

ІІІ.1.1.Наукове дослідження може виконуватись здобувачем як під час навчання (прикріплення) в аспірантурі/докторантурі вищого навчального закладу/ наукової установи, так і за місцем постійного працевлаштування під час наукової відпустки, або у вільний від роботи час.

Тема наукового дослідження на здобуття наукового ступеню затверджується вченою радою вищого навчального закладу/ наукової установи відповідно до паспорту наукової спеціальності, з якої відкрито аспірантуру/докторантуру та/або є постійно діюча спеціалізована вчена рада, акредитована НАЗЯВО. Разом із затвердженням теми, у разі згоди здобувача, призначається науковий керівник або, за бажанням здобувача наукового ступеню доктора наук, науковий консультант.

Результати наукового дослідження можуть бути подані до захисту у вигляді дисертації, наукової одноосібної монографії/сукупності одноосібних наукових статей.

ІІІ.1.2.Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук повинна мати обсяг основного тексту 10-12 авторських аркушів для природничихнаук, а для інших наукових галузей - 13-16 авторських аркушів, оформлених відповідно до встановлених НАЗЯВО вимог.

Результати наукового дослідження у вигляді докторської дисертації з природничих наук мають бути відображені в опублікованій науковій одноосібній монографії обсягом не менше 8 а.а. та у не менш, як 10 одноосібних статтях, загальним обсягом не менше 5 а.а., опублікованих у фахових наукових виданнях, з яких не менше п'яти - у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science і Scopus.

Результати наукового дослідження у вигляді докторської дисертації з інших наукових галузей мають бути відображені в опублікованій науковій одноосібній монографії обсягом не менше 11 а.а. та у не менш, як 10 одноосібних статтях, загальним обсягом не менше 5 а.а., опублікованих у фахових наукових виданнях, з яких не менше п'яти - у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science і Scopus.

Для докторських дисертацій з педагогічних наук в якості публікації може бути зараховано один посібник або один підручник, написаний без співавторства, який прирівнюється до двох статей у наукових фахових виданнях України. Вимога наявності для здобувачів ступеня доктора педагогічних наук, які захищають наукове дослідження у вигляді дисертації, не менше п'яти статей, опублікованих у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science і Scopus відповідного до наукової спеціальності дисертації профілю, залишається незмінною.

ІІІ.1.3.Докторська дисертація може бути подана до захисту у вигляді опублікованої одноосібної наукової монографії, обсягом не менше 12 а.а. для природничих наук і не менше 16 а.а. - для інших наукових галузей.

До наукової монографії додаються не менш, як 20 одноосібних статей, загальним обсягом не менше 10 а.а., опублікованих у фахових наукових виданнях, з яких не менше десяти - у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science і Scopus відповідного до наукової спеціальності дисертації профілю.

Для захисту наукової монографії на здобуття наукового ступеню доктора педагогічних наук в якості публікації може бути зараховано один посібник або один підручник, написаний без співавторства, який прирівнюється до двох статей у наукових фахових виданнях України. Вимога наявності для здобувачів ступеня доктора педагогічних наук, які захищають наукове дослідження у вигляді наукової монографії, не менше десяти статей, опублікованих у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science і Scopus відповідного до наукової спеціальності дисертації профілю, залишається незмінною.

ІІІ.1.4.Присудження наукового ступеню доктора наук на підставі захисту сукупності одноосібних наукових статей допускається для природничих наук за умови публікації не менше 30 статей загальним обсягом не менше 15 а.а., з яких не менше 15 статей - у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science і Scopus відповідного до наукової спеціальності дисертації профілю.

До сукупності статей додається наукова доповідь в обсязі 2 а.а., яка за своєю структурою відповідає структурі докторської дисертації і видається друкованим способом.

Наукові положення і результати, які виносилися на захист у
дисертації доктора філософії/ кандидатській дисертації, не можуть повторно виноситися на захист здобувачем наукового ступеня доктора наук у його докторській дисертації/ науковій монографії/сукупності наукових публікацій. Порушення цієї норми кваліфікується як самоплагіат і призводить до зняття наукового дослідження із захисту.

У разі виявлення самоплагіату в дослідженні, за яке вже присуджено науковий ступінь, цей ступінь може бути анульований на підставі процедури, передбаченої для виявлення академічного плагіату post factum.

Наукове дослідження на здобуття наукового ступеню доктора наук не може захищати здобувач, який не має наукового ступеню доктора філософії/кандидата наук.

Наукове дослідження на здобуття ступеню доктора наук може бути подано до захисту за однією або двома спеціальностями однієї галузі науки і повинно відповідати паспорту кожною спеціальності, з урахуванням чого формується одноразова спеціалізована вчена рада.

Науковий ступінь доктора наук в галузі медичних та ветеринарних наук може бути присуджений здобувачу, який має науковий ступінь доктора філософії/кандидата наук в галузі медичних або ветеринарних наук відповідно.

ІІІ.1.5.Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора філософії повинна мати обсяг основного тексту 5-7 а.а. для природничих наук, 8-9 а.а. для інших наукових галузей, оформленого відповідно до вимог, установлених НАЗЯВО.

Результати наукового дослідження у вигляді дисертації доктора філософії/кандидата наук (до 01.01.2021 р.) мають бути відображені у не менше, як 5 одноосібних наукових статтях загальним обсягом не менше 2,5 а.а., опублікованих у наукових фахових виданнях, у т.ч. не менше двох статей - у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science і Scopus відповідного до наукової спеціальності дисертації профілю.

Дисертація доктора філософії /кандидата наук (до 01.01.2021 р.)подається до захисту лише за однією спеціальністю.

У разі виявлення академічного плагіату в опублікованих працях за темою наукового дослідження у вигляді дисертації або одноосібної наукової монографії: статті, монографія до докторської дисертації, підручник або посібник, публікації апробаційного характеру – наукове дослідження знімається з захисту без права повторного подання до СВР. У разі виявлення академічного плагіату в публікаціях за темою наукового дослідження після присудження їх авторові наукового ступеню, він рішенням НАЗЯВО позбавляється наукового ступеню.

ІІІ.1.6.До опублікованих праць, які додатково відображають наукові результати дисертації (наукової монографії/сукупності наукових статей), належать дипломи на відкриття; патенти і авторські свідоцтва на винаходи, державні стандарти, щодо яких здобувач є автором (співавтором), промислові зразки, алгоритми та програми, що пройшли експертизу на новизну; рукописи праць, депонованих в установах державної системи науково-технічної інформації та анотованих у наукових журналах; брошури, препринти; технологічні частини проектів на будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення підприємств; інформаційні карти на нові матеріали, що внесені до державного банку даних; друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів тощо.

Апробація результатів дослідження на здобуття наукового ступеню на наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах тощо є обов'язковою. Організатори наукового заходу і редколегія несуть персональну відповідальність за перевірку публікацій в матеріалах конференції (конгресу, симпозіуму, семінарі тощо) на академічний плагіат.

У разі виявлення академічного плагіату в опублікованих матеріалах наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару тощо), видання не зараховується як апробація і є підставою для зняття дисертації (одноосібної наукової монографії/сукупності одноосібних наукових статей) із захисту. У разі виявлення академічного плагіату в апробаційних публікаціях після присудження їх авторові наукового ступеню, він рішенням НАЗЯВО позбавляється наукового ступеню.

ІІІ.2.Організація процесу підготовки наукового дослідження до захисту

Спеціалізована вчена рада приймає до попереднього розгляду дисертацію (наукову монографію,сукупність наукових статей) за наявності нормативно визначеної кількості публікацій, документів, що підтверджують їхню розсилку до визначених наукових і бібліотечних установ України, та документів, які підтверджують апробацію дослідження. Якщо здобувачем не дотримано зазначених вимог, дисертація (наукова монографія/сукупність наукових статей) та пакет документів, що її супроводжують, повертаються здобувачеві для усунення недоліків.

Якщо у здобувача наукового ступеню доктора філософії/кандидата наук вищу освіту кваліфікаційного рівня магістр/спеціаліст отримано за спеціальністю освітньої галузі, яка не кореспондує спеціальності наукової галузі, з якої здобувається науковий ступінь, СВР зобов'язана призначити державний іспит з наукової спеціальності, за результатами якого приймає рішення про допущення/недопущення здобувача до захисту.

Здобувач наукового ступеню доктора філософії у наукових галузях медичні/ветеринарні науки без наявності вищої освіти кваліфікаційного рівня магістр/спеціаліст з освітніх спеціальностей галузі знань "Охорона здоров'я" до захисту не допускається.

СВР має право приймати наукове дослідження для попереднього розгляду не раніше, ніж через два місяці після розсилки до фондів таких бібліотек, як Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України, Національна парламентська бібліотека України; Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова"; Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника; Державний заклад "Одеська національна ордена Дружби народів наукова бібліотека імені М. Горького"; Державний заклад "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" - обов'язкових примірників монографії, посібника або підручника та періодичних фахових видань з публікаціями здобувача.

Термін попереднього розгляду у спеціалізованій вченій раді дисертації (наукової монографії, сукупності наукових статей) доктора наук не може перевищувати три місяці після прийняття СВР усіх документів здобувача до розгляду, а дисертації доктора філософії - два місяці.

За цей час експертною комісією, сформованою з числа членів спеціалізованої вченої ради, проводиться попередня експертиза дисертації (наукової монографії, сукупності наукових статей), за результатами обговорення висновку якої спецрада на своєму засіданні приймає рішення про прийняття/відхилення дисертації (наукової монографії, сукупності наукових статей) до захисту.

У разі негативного висновку комісії рада не приймає
дисертацію (наукову монографію/сукупність наукових статей) до захисту і видає здобувачеві витяг з протоколу засідання ради з мотивуванням відмови у прийнятті до захисту та повертає всі подані матеріали. Якщо причиною відмови стало виявлення експертною комісією академічного плагіату в поданій до захисту дисертації (науковій монографії/сукупності наукових статей) академічного плагіату спецрада відмовляє у присудженні відповідного наукового ступеня без права повторного подання цієї дисертації/наукової монографію/сукупності наукових статей. Якщо відмова була мотивована іншими причинами, здобувач має право після усунення зауважень, знову подати цю дисертацію до СВР, але не раніше, ніж через півроку від дати рішення СВР.

У разі позитивного висновку експертної комісії рада приймає рішення
про прийняття дисертації (науковій монографії/сукупності наукових статей) до захисту.

Рішення ради про прийняття/відхилення дисертації (наукової монографії, сукупності наукових статей) приймається при відкритому голосуванні простою більшістю від числа присутніх на засіданні не менш як двох третин членів спецради.

Після прийняття дисертації до захисту СВР призначає опонентів дисертації. Для визначення опонентів СВР звертається до реєстру докторів наук/докторів філософії/кандидатів наук з відповідної галузі, сформованому НАЗЯВО.

За певних обставин (хвороба опонента, термінове відрядження тощо) СВР може бути призначено додаткового опонента рішенням, яке приймається на засіданні спецради, що проводиться не пізніше трьох днів до дати захисту. Здобувач може ознайомитися з копією письмового відгуку призначеного додатково офіційного опонента за день до захисту або перед захистом дисертації.

Про прийняття дисертації до захисту і призначення офіційних опонентів спеціалізована вчена рада надсилає повідомлення НАЗЯВО, яке публікується в офіційному друкованому виданні та на офіційному веб-сайті НАЗЯВО і установи, в якій відбуватиметься захист.

Захист проводиться не раніше ніж через місяць після
опублікування такого повідомлення та розсилки автореферату.

Дисертація (наукова монографія,сукупність наукових статей) доктора наук і дисертація доктора філософії супроводжуються окремими авторефератами обсягом відповідно 1,3-1,9 і 0,7-0,9 авторського аркуша, які подаються державною мовою та відповідають встановленим НАЗЯВО вимогам.

Автореферат дисертації (наукової монографії/сукупності наукових статей) із зазначенням адреси, дати і часу захисту видається друкарським способом і надсилається членам спеціалізованої вченої ради та визначеним НАЗЯВО установам і організаціям не пізніше ніж за місяць до захисту дисертації, але не раніше ніж вийде з друку офіційне видання з оголошенням про захист.

Електронний варіант дисертації/монографії/сукупності наукових статей разом із науковою доповіддю на їх основі та автореферату розміщується на сайті спеціалізованої вченої ради не пізніше місяця до дати захисту і перебуває на сайті не менше як три місяці після присудження спецрадою наукового ступеню. Статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science і Scopus, доступ до яких є обмеженим редакцією видання, розміщуються на сайті СВР у вигляді фотокопій.

У разі, якщо публікації здобувача оприлюднено іноземними мовами, до СВР разом із друкованим оригіналом подається їх авторський переклад українською мовою, який, разом із оригіналом, розміщується на сайті СВР.

Копії письмових відгуків офіційних опонентів СВР видаються здобувачеві не пізніше ніж за десять днів до захисту дисертації та в електронному вигляді розміщуються на сайті СВР, де перебувають протягом трьох місяців після присудження здобувачеві наукового ступеню або до моменту зняття дисертації (одноосібної наукової монографії/сукупності одноосібних наукових статей) із захисту.

У разі, якщо один з офіційних опонентів дав негативний відгук, захист за бажанням здобувача може бути проведений. Але якщо підставою для негативного відгуку стало виявлення офіційним опонентом в дисертації /монографії/щонайменше в одній із сукупності наукових статей, а також щонайменше в одній з публікацій, в яких оприлюднено хід та /або результати дослідження у т.ч. апробаційного характеру, академічного плагіату та/або фальсифікацій та/або фабрикацій дисертація знімається із захисту без права повторного подання до СВР. Захист також не проводиться, якщо негативні відгуки надійшли від двох офіційних опонентів, внаслідок чого рада приймає рішення про зняття її з розгляду.

Якщо з об'єктивних причин засідання ради у призначений день
не може відбутися, то рада має право призначити нову дату захисту
дисертації, але не раніше ніж через місяць після опублікування
повідомлення, поінформувавши про це НАЗЯВО, установи та
організації, яким було розіслано автореферат.

Примірник дисертації/наукової монографії/сукупності наукових статей та наукової доповіді до неї разом із двома примірниками автореферату не пізніше ніж за місяць до захисту передаються у бібліотеку того вищого навчального закладу або наукової установи, де спеціалізованою вченою радою прийнято дисертацію до захисту.

Ректорам і проректорам вищих навчальних закладів, керівникам наукових установ та їх заступникам, а також членам їхніх родин або близьким родичам не дозволяється захищати наукові дослідження у спеціалізованих вчених радах, утворених за місцем основної роботи зазначених осіб.

Забороняється усувати недоліки, виявлені у дисертації/монографії/ сукупності наукових статей та наукової доповіді до неї спеціалізованою вченою радою після прийняття її до захисту, та в авторефераті - після його розсилання.

ІІІ.3. Організація процедури захисту

Робота ради має відкритий характер. Обмеження щодо присутності на
захисті дисертації будь-яких осіб не допускаються.

Прилюдний захист дисертації проводиться на засіданні спеціалізованої вченої ради, яке вважається правоможним у разі, коли в його проведенні взяло участь не менш як дві третини складу. В іншому випадку засідання СВР не проводиться.

Захист проводиться державною мовою і має характер наукової дискусії. У разі захисту на засіданні постійної спеціалізованої вченої ради участь у дискусії має взяти не менше половини її складу, у т.ч. усі доктори наук зі спеціальності, за якою відбувається захист. У разі захисту в одноразовій спеціалізованій вченій раді участь у дискусії беруть усі члени спецради, присутні на засіданні.

Офіційні опоненти зобов'язані бути присутні на засіданні ради під час захисту дисертації/наукової монографії/сукупності одноосібних наукових статей. Якщо з поважної причини відсутній один з офіційних опонентів, то захист може проводитися за наявності позитивного відгуку відсутнього опонента. У такому разі на засіданні ради оголошується відгук відсутнього офіційного опонента і заслуховується виступ офіційного опонента, призначеного додатково керівництвом ради не пізніше ніж за три календарних дні до засідання.

Захист дисертації не може проводитися у разі відсутності двох офіційних опонентів або офіційного опонента, який подав негативний відгук про дисертацію,наукову монографію/сукупність наукових статей, а також якщо одночасно відсутні голова і заступник голови; призначення додаткового офіційного опонента відбулося пізніше триденного строку.

Після закінчення захисту дисертації спеціалізована вчена рада проводить таємне голосування щодо присудження наукового ступеня. Протокол лічильної комісії затверджується відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів ради, які брали участь у засіданні. Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня вважається позитивним, якщо за нього проголосувало не менш як три чверті членів ради, які брали участь у засіданні.

Здобувач має право за письмовою заявою зняти дисертацію з розгляду на засіданні спеціалізованої вченої ради до початку таємного голосування та у подальшому подати її до захисту як нову працю, крім випадку виявлення академічного плагіату.

Засідання ради для захисту дисертації проводиться під
керівництвом голови ради, а за його відсутності - заступника голови ради.

Голова (заступник голови) ради не може бути головуючим на засіданні, якщо проводиться захист дисертації, щодо якої він є науковим керівником чи консультантом. У такому разі головуючим на засіданні обирається член ради - штатний співробітник вищого навчального закладу чи наукової установи, в якій утворена рада, про що обов'язково робиться запис у стенограмі засідання ради.

Учений секретар ради не може виконувати свої обов'язки на засіданні ради, на якому розглядається дисертація (наукова монографія/ сукупність наукових статей) здобувача, щодо якої він є науковим керівником чи консультантом.

У такому разі, а також на час відсутності вченого секретаря виконання його обов'язків покладається на одного із членів ради - штатного працівника вищого навчального закладу чи наукової установи. Призначення оформлюється наказом керівника вищого навчального закладу/наукової установи, в якій утворена рада, і у якому зазначається строк повноважень (до трьох місяців) виконуючого обов'язки вченого секретаря.

Під час засідання здійснюється відео- і аудіо фіксація захисту із он-лайн транслюванням в мережі Інтернет. Розшифрована фонограма є стенограмою засідання ради, а його відеозапис зберігається в установі, СВР якої проводила захист, протягом 10 років.

Засідання ради для захисту дисертації проводиться державною мовою за такою процедурою:

Головуючий інформує членів ради про правоможність зібрання і за наявності кворуму відкриває засідання. Після чого оголошуються порядок денний, назва дисертації, відомості про офіційних опонентів;

учений секретар доповідає про подані здобувачем документи та про їх відповідність вимогам, установленим законодавством;

здобувач викладає основні положення дисертації та відповідає на запитання, подані усно чи письмово;

виступ наукового керівника (консультанта);

учений секретар оголошує висновок кафедри/відділу організації, де виконувалась дисертація або до якої був прикріплений здобувач, відгуки на дисертацію про її наукову і практичну цінність і на автореферат;

здобувач відповідає на зауваження, які містяться у відгуках;

виступ офіційних опонентів;

після виступу кожного опонента здобувачеві надають слово для відповіді;

після кожного виступу здобувача для відповіді на зауваження офіційних опонентів головуючий пересвідчується, чи задоволений опонент цією відповіддю. У разі, якщо відповідь на це запитання є негативною, офіційному опоненту надається слово для пояснення своєї позиції;

прилюдне обговорення дисертації, у якому мають право взяти участь усі присутні на засіданні;

прикінцеве слово здобувача;

вибори лічильної комісії для проведення таємного голосування;

таємне голосування членів ради щодо присудження здобувачеві наукового ступеня;

оголошення результатів таємного голосування;

затвердження протоколу лічильної комісії простою більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні. Підставою для незатвердження протоколу лічильної комісії може бути лише виявлене порушення процедури голосування.У такому разі спецрадою проводиться повторне голосування;

головуючий оголошує рішення ради щодо присудження здобувачу наукового ступеня з відповідної галузі науки та за відповідною спеціальністю.
При позитивному рішенні щодо присудження наукового ступеня приймається висновок ради шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради.

На цьому захист дисертації вважається закінченим.
Якщо під час захисту було встановлено наявність в дисертації академічного плагіату,рада знімає дисертацію з розгляду без права її повторного захисту. У цьому разі заява здобувача про зняття дисертації з розгляду не приймається

Дисертація, за результатами захисту якої рада прийняла негативне рішення, може бути подана до повторного захисту після доопрацювання не раніш як через рік з дати такого рішення, за виключенням, коли підставою для негативного рішення стало виявлення академічного плагіату.

При повторному захисті усі офіційні опоненти змінюються.

ІV. Позбавлення наукових ступенів

Виявлення в дисертації/науковій монографії/сукупності наукових статей, авторові якої вже видано диплом доктора/ доктора філософії/ кандидата наук, академічного плагіату є підставою для прийняття рішення про позбавлення його наукового ступеня та скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня та видачу відповідного диплома.

Скасування рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеню здійснюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти на підставах: виявлення в дисертації, монографії, статтях, як тих, що входять до сукупності, на підставі захисту якої присуджено науковий ступінь, так і статтях за темою дисертації або наукової монографії, посібнику або підручнику, публікаціях апробаційного характеру академічного плагіату та/або фальсифікації дослідження та/або викриття фальсифікації процедури захисту, а також на підставі невідповідності критерію наукової новизни.

У разі виявлення у вже захищених дисертаціях /монографіях/статтях (у т.ч. тих, на підставі захисту сукупності яких присуджено наукові ступені) академічного плагіату та/ або фальсифікацій дослідження або виявлення фальсифікації процедури захисту, особи позбавляються присуджених наукових ступенів НАЗЯВО.

Особи можуть бути позбавлені наукових ступенів також на підставі невідповідності дисертацій, монографій, статей критерію наукової новизни.

Розгляд питання про обґрунтованість присудження наукових ступенів, стосовно яких рішення прийняті понад десять років тому, не проводиться, за винятком виявлення: академічного плагіату та/або фальсифікації дослідження та/або фальсифікації процедури захисту – порушень, для яких не має терміну давності.

ІV.1. Позбавлення наукових ступенів на підставі виявлення академічного плагіату та/або фальсифікації дослідження та/або фальсифікації процедури захисту

Підставою для порушення процедури позбавлення наукових ступенів є виявлення академічного плагіату та/або фальсифікацій дослідження /процедури захисту за результатами перевірки дисертацій/ наукових монографій/наукових статей як з власної ініціативи НАЗЯВО, так і на підставі клопотань/скарг, поданих як юридичними, так і фізичними особами, у т.ч. анонімних, за умови надання документального підтвердження наявності плагіату в дисертаціях, щодо авторів яких подається клопотання.

Експертиза дисертацій/наукових монографій/наукових статей на наявність академічного плагіату/фальсифікацій/фабрикацій, щодо яких подані зазначені клопотання/скарги, проводиться під егідою Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на безоплатній основі.

Експертизу дисертацій/наукових монографій/наукових статей на наявність академічного плагіату/фальсифікацій/фабрикацій здійснює відділ з питань етики Секретаріату НАЗЯВО, який, в разі необхідності, може звертатись за додатковою експертизою до галузевих експертних рад, які діють при НАЗЯВО.

У разі підтвердження експертизою академічного плагіату та/або фальсифікації та/або фабрикації в дисертації/науковій монографії/наукових статтях НАЗЯВО ухвалює рішення про позбавлення особи наукового ступеня на основі відкритого голосування простою більшістю від числа членів НАЗЯВО, присутніх на засіданні.

ІV.2. Позбавлення наукових ступенів на підставі невідповідності дисертації, наукової монографії, наукових статей критерію наукової новизни

Підставою для порушення процедури позбавлення наукових ступенів доктора наук/доктора філософії/кандидата наук на підставі невідповідності критерію наукової новизни є результати перевірки дисертацій/наукової монографій/наукових статей як з власної ініціативи НАЗЯВО, так і на підставі клопотань/скарг, поданих як юридичними, так і фізичними особами.

Експертиза дисертації/наукової монографії/наукових статей на невідповідність критерію наукової новизни проводиться під егідою Комітету з питань етики відділом з питань етики секретаріату із залученням галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на безоплатній основі.

У разі підтвердження експертизою невідповідності дисертації, монографії/наукових статей критерію наукової новизни НАЗЯВО ухвалює рішення про позбавлення особи наукового ступеня на основі відкритого голосування простою більшістю від числа членів НАЗЯВО.

ІV.3. Правові наслідки позбавлення наукових ступенів

У разі позбавлення особи наукового ступеню диплом про науковий ступінь визнається недійсним. Інформацію про це НАЗЯВО розміщує на своєму сайті і повідомляє про це відповідні інстанції: ВНЗ/наукову установу, спецрада якого присудила особі науковій ступінь, Науковий комітет Національної ради з питань розвитку, МОН тощо.

Якщо дисертація (наукова монографія, сукупність наукових статей), у якій або в публікаціях до якої виявлено академічний плагіат, була захищена у постійно діючій спеціалізованій вченій раді, науковий керівник (консультант), офіційні опоненти, які надали позитивні висновки про наукову роботу, та голова і члени відповідної спеціалізованої вченої ради, які надали позитивний експертний висновок, позбавляються права брати участь у роботі спеціалізованих вчених рад строком на чотири роки і вилучаються з реєстру науковців, а заклад вищої освіти (наукова установа) позбавляється акредитації відповідної постійно діючої спеціалізованої вченої ради та права створювати разові спеціалізовані вчені ради строком на чотири роки. Якщо дисертація (наукова монографія, сукупність наукових статей), в якій виявлено академічний плагіат, була захищена у разовій спеціалізованій вченій раді, науковий керівник, члени цієї ради, які надали позитивний експертний висновок, та офіційні опоненти, які надали позитивні висновки про наукову роботу, позбавляються права брати участь у роботі спеціалізованих вчених рад строком на чотири роки і вилучаються з реєстру науковців, а заклад вищої освіти (наукова установа) позбавляється права створювати разові спеціалізовані вчені ради строком на чотири роки.

Якщо через чотирирічний термін у знов відкритій постійно діючій спеціалізованій вченій раді того ж ВНЗ/науковій установі повторно було виявлено академічний плагіат та/або фальсифікацію та/або фабрикацію у дисертації/науковій монографії/сукупності наукових статей, ця спеціалізована вчена рада остаточно позбавляється акредитації, а науковий керівник (консультант), члени цієї ради, які підписали попередній експертний висновок, на основі якого дисертацію було рекомендовано до захисту, та офіційні опоненти, які надали позитивні висновки про наукову роботу, позбавляються права брати участь у роботі спеціалізованих вчених рад, виступати офіційними опонентами, науковими керівниками, науковими консультантами довічно.

У разі, якщо особу було позбавлено наукового ступеню на підставі невідповідності критерію наукової новизни, на адресу постійно діючої спеціалізованої вченої ради, в якій було присуджено цей науковий ступінь, наукового керівника (консультанта), членів цієї ради та офіційних опонентів, які надали позитивні висновки про наукову роботу, НАЗЯВО виносить попередження, а у разі повторення подібного порушення – анулює акредитацію спецради терміном на чотири роки, а науковий керівник (консультант), члени цієї ради та офіційні опоненти, які надали позитивні висновки про наукову роботу, позбавляються права брати участь у роботі спецрад та виступати опонентами із захисту в інших спеціалізованих вчених радах та вилучаються з реєстру науковців на чотири роки.

У разі позбавлення особи наукового ступеню на підставі невідповідності критерію наукової новизни за умови захисту цієї дисертації, монографії, статей у разовій спеціалізованій вченій раді, на адресу керівника ВНЗ або наукової установи, наукового керівника (консультанта), членів цієї ради та офіційних опонентів, які надали позитивні висновки про наукову роботу, з боку НАЗЯВО надходить попередження. У разі повторного аналогічного випадку ВНЗ/наукова установа позбавляється права створювати як разові, так і постійно діючи спеціалізовані ради незалежно від наукової спеціальності і наукового напряму, терміном на чотири роки. На цей же термін науковий керівник (консультант), члени спецради,офіційні опоненти, які надали позитивні висновки про наукову роботу, позбавляються права брати участь у роботі спецрад,виступати опонентами із захисту в інших спеціалізованих вчених радах та вилучаються з реєстру науковців.

У разі виявлення академічного плагіату в статтях, опублікованих у фахових наукових виданнях і поданих особою як таких, що відображають результати її дослідження, рішенням НАЗЯВО публікації, надруковані у цих виданнях, починаючи з номеру публікації статті з плагіатом, не зараховуються як фахові жодному авторові, інформацію про що НАЗЯВО розміщує на своєму сайті, а МОН на підставі рішення НАЗЯВО або НК НРПРНТ вилучає зазначені видання зі списку фахових терміном на чотири роки. У разі повторного виявлення академічного плагіату у публікаціях цього видання, воно остаточно вилучається зі списку фахових видань.

У разі позбавлення наукового ступеню за академічний плагіат особи, яка до моменту позбавлення виступала науковим керівником/консультантом та/або опонентом захищених дисертацій/монографій/сукупності одноосібних статей, ці дисертації/ монографії /статті можуть бути перевірені НАЗЯВО на предмет дотримання нормативно-правових вимог, які до них висуваються.

Усі фізичні особи, причетні до підготовки і захисту дисертації/наукової монографії/наукових статей, в яких виявлено академічний плагіат, які входили до реєстру науковців тієї чи іншої галузі, вилучаються з нього рішенням НАЗЯВО та на них поширюється заборона виступати опонентами, науковими керівниками/науковими консультантами, бути членами спеціалізованих вчених рад протягом чотирьох років.

V. Розгляд апеляцій

Апеляцію на рішення НАЗЯВО щодо позбавлення наукових ступенів мають право подавати як особа, яку позбавлено наукового ступеню, так і фізична/юридична особа, яка подавала клопотання/скаргу на неправомірне присудження наукового ступеню.

Рішення Апеляційного комітету після його затвердження НАЗЯВО є остаточним.

Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter або Відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК